Barneidrettbestemmelsene

Bestemmelser om barneidrett er utviklet av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympisk komite.

Vedtatt av Idrettstinget 2015

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 

  1. Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  2. Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
  3. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.
  4. Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
  5. Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
  6. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.
  7. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i avsnitt 2, 1. og 2. og i særlige tilfeller gjøre unntak fra avsnitt 2, 3. og 4. Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

Politiattest

Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Mer informasjon finner du ved Norges idrettsforbund.

Mer informasjon

Last ned brosjyren "Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett" fra Norges idrettsforbund. (pdf)