School in Motion

Formålet med School in Motion prosjektet (ScIM) er å undersøke effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving på fysisk helse, psykisk helse, læring og læringsmiljø blant elever på 9.trinn.

Gjeng jenter som danser i klasserommet
Foto: Henning Klafstad

Data fra nasjonale kartleggingsundersøkelser viser at aktivitetsnivået reduseres betraktelig i ungdomsårene, og kun halvparten av norske 15-åringer oppfyller anbefalingene om 60 minutter moderat fysisk aktivitet hver dag. I tillegg viser rapporter at andelen som rapporterer psykiske plager i ungdomsårene er høy, og at omfanget av psykiske plager øker gjennom ungdomsårene.

Det er godt dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet er med på å forebygge utviklingen av en rekke livsstilssykdommer. Nyere forskning indikerer også at fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på skoleprestasjoner, skoletrivsel og psykisk helse.

Imidlertid er mesteparten av tidligere studier utført blant elever på barnetrinnet, og det finnes lite forskning og få forskningsbaserte tiltak blant elever på ungdomstrinnet. Kunnskap om hvordan det best kan tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og kroppsøving i ungdomskolen og hvilke effekter dette vil ha på helse og læring er derfor etterspurt og høyst aktuelt.

Om ScIM

Studien skal gjennomføres som en randomisert kontrollert studie, og vi skal invitere elever på 9.trinn fra 30 skoler i Norge til å delta.  For å kunne måle effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving vil omtrent to tredjedeler av skolene (ca. 22 skoler) fungere som intervensjonsskoler og gjennomføre mer fysisk aktivitet og kroppsøving.

De resterende skolene (ca. 8 skoler) skal fungere som kontrollgruppe og fortsette som normalt. Intervensjonsskolene blir randomisert til en av to ulike modeller for økt fysisk aktivitet og kroppsøving. Modellene er basert på forskjellige teoretiske rammeverk og består av ulike komponenter. Elever på intervensjonsskolene vil få omtrent 120 minutter mer fysisk aktivitet og kroppsøving sammenlignet med elever på kontrollskolene.

Alle elevene i prosjektet skal gjennomføre de samme målingene som blant annet består av: antropometriske målinger (høyde, vekt og maveomkrets), kondisjon og styrke i over- og underekstremiteter samt syv dager objektiv aktivitetsregistrering med akselerometer. I tillegg skal elevene svare på en spørreundersøkelse som blant annet inkluderer spørsmål knyttet til psykisk helse (livskvalitet, selvbilde mm), læringsmiljø og trivsel på skolen. Resultatene fra nasjonale prøver i lesing og regning vil også inngå i prosjektet.

Kunnskapen som kommer ut av ScIM-prosjektet blir en del av kunnskapsgrunnlaget for fremtidig arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving i ungdomsskolen.

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole (NIH), Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

NIH er koordinerende enhet. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Kontakt

Runar Barstad Solberg

Runar Barstad Solberg

Telefon: +47 23 26 24 81 / +47 909 79 648