Om Kan og ungKan

Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole har i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet etablert et system for å kartlegge det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen. Det er gjennomført tre kartlegginger av barn (ungKan1, ungKan2 og ungKan3) og to kartlegginger av voksne og eldre (Kan1 og Kan2).

Undersøkelsene gir verdifull informasjon om barn, unge, voksne og eldre sine aktivitetsvaner, samt kunnskap om hvordan aktivitetsvanene har utviklet seg de siste årene. Resultatene fra kartleggingene er sentrale i arbeidet med å målrette og evaluere innsatsen for å øke graden av fysisk aktivitet i befolkningen.