Hva skjer med opplysningene om deg?

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine opplysninger

Dine opplysninger skal brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til år 2040. Utvidelse i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og til å få korrigert eventuelle feil. Du har rett til innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.

Enkelte deler av undersøkelsen foregår med elektronisk registrering gjennom SurveyXact og en app utviklet av Informasjonssystemet AS (ISYS). Norges idrettshøgskole, SurveyXact og ISYS har en databehandleravtale.

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2022 og da blir data lagret ved Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet i et dataregister hvor personopplysningene er pseudonymisert. Dette innebærer at opplysningene vil bli behandlet konfidensielt uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektansvarlige og prosjektkoordinator ved Norges idrettshøgskole som har tilgang til navnelisten, men prosjektmedarbeidere ved Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet vil ha tilgang til de pseudonymiserte data.  Innsamlede opplysninger anonymiseres senest innen 31.12.2040, med mindre vi innen da har kontaktet deg med forespørsel om noe annet.

Det kan bli aktuelt å innhente opplysninger om deg fra nasjonale helseregistre: skade-, kreft-, dødsårsaks- og reseptregisteret. Fra registrene vil vi kunne innhente informasjon om medikamentbruk, om du har hatt noen skader relatert til fysisk aktivitet (skadested og aktivitet ved skadetidspunkt) og eventuelle dødsårsak. Vi ber om din tillatelse til å innhente tilleggsinformasjon fra de nevnte registre.

Du kan trekke ditt samtykke når som helst 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Undertegn samtykkeerklæringen på siste side, dersom du ønsker å delta. Du kan når som helst, og uten å oppgi grunn trekke ditt samtykke. Da vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Du kan kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes eller utleveres innen 30 dager. Dette gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert. Det kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser. Årsaken til at opplysningene ikke kan slettes etter at de har inngått i analyser er at det kan hindre at formålet med prosjektet blir oppfylt. Videre behandling av opplysninger vil ha grunnlag i allmenn interesse og formål knyttet til vitenskapelig forskning.

Godkjenninger

På oppdrag fra Norges idrettshøgskole har NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Innhenting av opplysninger fra nasjonale helseregistre forutsetter nye godkjenninger og vurdering av NSD

Norges idrettshøgskole og prosjektleder Jostein Steene-Johannessen er ansvarlig for personvernet i prosjektet.

Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

 

Kontakt

Kan3

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:

E-post

 kan3@nih.no

Mobil

 465 04 481