Studier og forskning i friluftsliv

Felles for studiene i friluftsliv ved NIH er at de vektlegger en utforskende tilnærming i studier av ferdigheter og kunnskaper knyttet til ferdsel, opphold og tilstedeværelse i ulike naturmiljøer.

elles for studiene i friluftsliv ved NIH er at de vektlegger en utforskende tilnærming i studier av ferdigheter og kunnskaper knyttet til ferdsel, opphold og tilstedeværelse i ulike naturmiljøer.

Et annet fellestrekk er at studiene bygger på en forståelse av friluftsliv som komplekst, dynamisk sosialt og kulturelt felt. Det betyr at studentenes erfaringer studeres i lys av forskning i/om friluftsliv og utviklingen i samfunnet. Slik søker studiene å være relevante, engasjerende, praksisnære og forskningsbaserte.
  
Friluftsliv har vært fagområde ved NIH siden høgskolens etablering i 1968. I 1972 ble det utviklet til et valgbart fordypningsstudium i idrettsstudiet. Siden 1981-82 har friluftsliv vært organisert som et årsstudium. I 2002 etablerte NIH deltidsstudier i friluftsliv.

Ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk er friluftsliv definert som et mangfoldig og dynamisk kulturelt og sosialt felt. Studiene vektlegger erfaringslæring i varierte naturmiljøer og foregår gjennom vandringer, varierte naturaktiviteter og utforskende tilstedeværelse. Lokale tradisjoner, nasjonal historie og mytologi, samt globale trender danner analytisk kontekst for læring av konkrete ferdigheter, og utvikling av kunnskaper og innsikt i/om utøvelsen av friluftsliv. Studiene er kjennetegnet ved integrasjon og «vekselspill» mellom erfaringer i praksis og refleksjon over disse. Handlings- og erfaringskunnskap, samt forskningsbasert kunnskap om friluftsliv er sentralt.

Bachelor og master studier i friluftsliv
SKP tilbyr to studier som kan inngå i en bachelor-grad eller være videreutdanning for lærere, helse- og sosialarbeidere og andre som arbeider med undervisning og tilrettelegging for bevegelse, erfaring, opplevelse og læring i, om og gjennom natur: Friluftsliv årstudiet (60 sp) og friluftsliv deltid, del 1 og del 2 (2x30sp). I tillegg tilbyr SKP International Exchange studies in Outdoor Life  i friluftsliv (30 sp på engelsk i høstsemesteret).

Studiene kvalifiserer for pedagogisk arbeid i ulike naturmiljø og til alle årstider, og med grupper og enkelt personer som har ulike forutsetninger for å være i og bevege seg i ulike naturmiljøer for å lære, oppleve og erfare, samt tilegne seg kunnskaper om det friluftslivsfaglige feltet.

Master i friluftsliv
Friluftsliv er en av de faglige spesialiseringene i NIHs masterstudium i idrettsvitenskap. Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) tilbyr modulen Mas 425 Friluftsliv, (20 sp), som har en kultur-pedagogisk profil rettet mot arbeid i skoleverket, frivillige organisasjoner, forebyggende helsearbeid og sosialt barne- og ungdomsarbeid.

Studenter som tas opp på modulen kan arbeide med masteroppgaver som omhandler problemstillinger relevante for friluftslivsfag, slik dette er fortolket ved SKP.

Høsten 2011 startet NIH en ny 2-årig Erasmus Mundus mastergrad i samarbeid med Philipps-Universität Marburg, Tyskland og University of Cumbria, England: Transcultural European Outdoor Studies - TEOS. Studiet tar utgangspunktet i kunnskap om tre ledende europeiske «outdoor» tradisjoner: norsk friluftsliv, tysk Erlebnispädagogik og engelsk Outdoor Education.

Gjennom anvendelse av en sammenlignende og antropologisk-pedagogisk profil, problematiseres menneskers handlinger («aktiviteter») og meningsproduksjon i naturmiljøer. Studiet inneholder tema som kvalifiserer for arbeid med barn og unge i skoleverket, frivillige organisasjoner og forebyggende sosialt arbeid.

PhD-studier
NIH tilbyr doktorgradsstudier innen friluftsliv der studentene kan arbeid med problemstillinger relevante for friluftsliv gjennom PhD-programmet. Førsteamanuensis Thomas Vold skrev i sin avhandling om naturguiding: En studie av naturguider på Svalbard og deres praktiske yrkeskunnskap.

Kompetanse
Studiene i friluftsliv forbereder for pedagogisk arbeid og forskning i skoleverket, frivillige organisasjoner, sosialt barne- og ungdomsarbeid og forebyggende helsearbeid. Studiene er også relevante for deler av den offentlige forvaltningen og innen turisme- og reiseliv.

Forskning i friluftsliv ved NIH
Ansatte og studenter ved SKP er involvert i flere forskningsprosjekt: De ansatte ved friluftsliv er: Førsteamanuensis Jørgen Weideman Eriksen, førsteamanuensis Thomas Vold, førstelektor Trond Augestad, førstelektor Jannicke Høyem , universitetslektor Kristian Abelsen, universitetslektor Axel Rosenberg og kontorsjef/universitetslektor Oddbjørn Alstad

I tilknytning til Erasmus Mundus masterprogrammet Transcultural European Outdoor Studies (TEOS) samarbeider professor Kirsti Pedersen Gurholt med kollegaer ved University of Cumbria og Phillips-Universität Marburg om prosjektet «Packing the Rucksacks»: Examining the Impacts of Romantic Ideas on the Concepts of Nature and Education. Pedersen Gurholt leder prosjektene Friluftsliv i skolen, «Å føre og bli ført» og Markaopplevelser, som også involverer masterstudenter.