Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

REK vurderer og godkjenner prosjekter som omfattes av helseforskningsloven.

 Ansvar og oppgaver:

  • Vurdere og godkjenne at forskningsprosjekter er etisk forsvarlige og i henhold til lov og forskrift, herunder personopplysningsloven, også utprøving av medisinsk utstyr og genforskningsprosjekter, sammen med Helsedirektoratet
  • Godkjenne forskningsbiobanker
  • Godkjenne prosedyre ved eventuell destruksjon
  • Klageorgan ved avslag på utlevering av biobankmateriale
  • Veilede og gi råd om forskningsetiske spørsmål
  • Gi dispensasjon fra taushetsplikten
  • Behandle klager om utlevering av biobankmateriale