NIHs etiske komite

Styret ved NIH oppnevner medlemmer til komiteen for 3 år av gangen. Komitéen skal gjøre en uavhengig etisk vurdering av om forskningsprosjektet er planlagt i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Komiteen skal ha 8 fastlagte møter pr år.Den enkelte forsker har et selvstendig ansvar for å sikre at egen forskning organiseres og utøves forsvarlig i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

Uavhengig etisk vurdering av forskning på mennesker ved NIH kan skje på to måter:

1.       Alle idrettsvitenskapelige forskningsprosjekter som faller innenfor Helseforskningsloven, skal sendes til REK for godkjenning (etisk vurdering, opprettelse av biobank samt vurdering av tiltak for personvern og informasjonssikkerhet godkjennes av REK). Vilkår i henhold til REKs godkjenning skal følges. Ved tvil om prosjektet faller innenfor Helseforskningsloven, skal skjema for fremleggelsesvurdering sendes til REK (eget skjema på REKs nettsider).

 2.       Idrettsvitenskapelig forskning på mennesker skal ha godkjenning fra NIHs etiske komite dersom forskningsprosjektet

* ikke er fremleggelsespliktig for REK (som faller utenfor Helseforskningslovens virkeområde),

* involverer mennesker direkte i form av intervensjoner (psykisk og/eller fysisk),

* har betydelig potensial for skade og belastning utover hva som kan regnes som normal risiko og belastning for deltaker.

Forskningsprosjekter som involverer sårbare grupper, herunder deltakere uten samtykkekompetanse, skal ALLTID godkjennes av NIHs etiske komite i de tilfeller prosjektet ikke er fremleggelsespliktig for REK.

Prosjekter som omfatter behandling av person- og helseopplysninger skal i tillegg til vurdering av NIHs etisk komite forelegges NSD (vurdering av tiltak for personvern og informasjonssikkerhet).

Alle prosjekt der det inngår innsamling og bruk humant biologisk materiale skal ha forhåndsgodkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller Norsk senter for forskningsdata (NSD)og lokal etisk komite ved NIH.

Kontakt

Turid Sjøstedt

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 32 / +47 950 39 516