Veiledning om idrettsprosjekter - godkjenning fra REK

Veiledning om forskningsprosjekter innenfor idrettsvitenskapene må søke REK om godkjenning.

Ny kunnskap om helse og sykdom

Det er Helseforskningsloven som regulerer hvilke forskningsprosjekter som må søke REK om godkjenning. Helseforskningsloven trådte i kraft i 2009, og lovens virkeområde omfatter forskningsprosjekter som har til formål «å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom» (kap 1 § 4 i Helseforskningsloven).
 

Prosjektets formål

Det er prosjektets formål, og ikke risikoen for uønskede hendelser for forskningsdeltakerne, som avgjør hvorvidt REK skal behandle søknaden. Når et prosjekt faller utenfor Helseforskningsloven, er det institusjonens ansvar å sørge for at også personer som deltar i intervensjonene blir behandlet på en forsvarlig måte. Prosjekter som omfatter personopplysninger og ikke behandles av REK, skal meldes til Idrettshøgskolens personvernombud for forskning - Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).
 
Før Helseforskningsloven ble iverksatt ville et forskningsprosjekt om kartlegging av barns fysiske aktivitet være søknadspliktig til REK (da blant annet spørsmålene til deltakerne i prosjektet ble vurdert i forhold til etiske verdier). Prosjektets formål vil imidlertid ligge utenfor Helseforskningsloven, og REK vil etter at Helseforskningsloven ble iverksatt ikke lenger behandle en søknad fra et tilsvarende prosjekt. En vurdering av hvorvidt et metodevalg kan påføre forskningsdeltakerne uønskede hendelser, er i seg selv ikke tilstrekkelig for at REK skal behandle søknaden.
 

Medisinske intervensjoner og «metoder utviklet innen idrett»

Hva som er ny kunnskap om helse og sykdom, vil ifølge REK være «prosjekter med en eller annen form for medisinsk intervensjon, f. eks. i form av medikamentbruk eller bruk av medisinske metoder som ikke er etablerte. Det kan også dreie seg om utarbeidelse av prosjekter for pasienter basert på metoder utviklet innen idrett, for eksempel fysisk trening for kreftpasienter».
 

Fysisk prestasjonsevne og treningsmetoder

«Prosjekter hvor målet er å komme frem til bedre og mer effektive treningsmetoder, og hvor ulike treningsintervensjoner testes, men som ikke går utover det som utøvere normalt vil gjøre i trening eller konkurranse, vil falle utenfor Helseforskningslovens virkeområde I slike opplegg benyttes etablerte metoder og kjent medisinsk kunnskap.»
 
Dersom det i en søknad til REK tydlig fremkommer at resultatet fra prosjektet vil kunne gi ny kunnskap om en sykdomstilstand, vil den kunne falle innenfor loven. Et eksempel på dette var et prosjekt der hensikten var å sammenligne effekten på insulinsensitiviteten dagen etter styrketrening med tunge og lette vekter hos unge friske personer. Her konkluderer REK med at slik kunnskap kan ha relevans for personer med diabetes type II og dermed faller innenfor Helseforskningsloven.
 

Publisering og «etisk godkjenning»

Det er ingenting som er til hinder for å publisere resultater av prosjekter som blir avvist av REK fordi de ligger utenfor Helseforskningslovens virkeområde. I de tilfeller hvor et tidsskrift etterspør REK-godkjenning, kan REK gi en bekreftelse på at prosjektet ligger utenfor helseforskningslovens virkeområde og at det kan gjennomføres uten godkjenning fra REK. Ved behov kan REK også skrive et såkalt letter of exemption. Dersom et tidsskrift ikke godkjenner et slikt brev, ber REK om at de kontaktes.
 

Veiledning og framleggingsvurdering

NIHs erfaring med REKs behandling av søknader fra prosjekter innen idrettsvitenskapene etter at Helseforskningsloven trådte i kraft, er at en del prosjekter som søker, ikke faller innenfor loven. Dersom det er usikkerhet knyttet til Helseforskninglovens virkeområde, kontakt Avdeling for Forskning og Bibliotek. REK kan også kontakes for veiledning om lovens virkeområde.
 
REK anbefaler at skjema for fremleggelsesvurdering innsendes, dersom det er tvil om prosjektet er innenfor lovens område.
 
Ved studentprosjekter (mastergradsprosjekter) er det veileder som skal søke og stå som prosjektansvarlig hos REK.
 
Seksjonsleder skal være informert om at en søker REK om godkjennelse før søknad sendes.