Spesielt om samarbeidsprosjekter

Formål

Avklare og presisere ansvarsforhold når flere virksomheter (juridiske enheter) deltar i et forskningsprosjekt.
 

Spesielle forhold for samarbeidsprosjekter

Et samarbeidsprosjekt omfatter ethvert forskningsprosjekt som er basert på én forskningsprotokoll og hvor forskningsprosjektet utføres ved flere virksomheter samtidig.
  • Det skal kun være én prosjektleder som har ansvaret for den daglige driften av hele forskningsprosjektet, uavhengig av hvor mange institusjoner som deltar.
  • Ved internasjonale samarbeidsprosjekter skal det alltid være angitt en norsk prosjektleder som har ansvaret for de deler av prosjektet som finner sted i Norge.

Aktiviteter

Samarbeidsprosjekter skal kun meldes til REK/NSD der prosjektleder har sin hovedtilknytning. Prosjektleder har informasjonsplikt også ovenfor de andre forskningsansvarlige virksomhetene. Se også Avklaring av ansvarsforhold ved samarbeidsprosjekter.

  • Dersom prosjektleder er ansatt ved NIH følges Oppstart av forskningsprosjekter.
  • Avtale inngås med samarbeidene virksomheter, se Mal for avtale om samarbeidsprosjekt.
  • Dersom prosjektleder er tilknyttet en annen institusjon, må det utnevnes en lokal prosjektmedarbeider ved NIH  som har det koordinerende ansvaret i forhold til prosjektleder, samt lokal oppfølging av den forskningsansvarliges plikter.
  • Dersom studien innbærer utlevering av helse- og personopplysninger, må slik utlevering eksplisitt fremgå av avtale med de øvrige virksomheter.
 

Dokumentasjon

  • Kravene til dokumentasjon er uavhengige av prosjektleders tilknytning. Dersom prosjektleder er ekstern, må lokal prosjektmedarbeider sørge for at kopi av forskningsprotokoll og inngåtte avtaler med andre forskningsansvarlig og ev meldeskjema til REK/NSD/ med vedlegg, blir arkivert ved NIH etter gjeldene retningslinjer og at seksjonsleder informeres om prosjektet
  • Når prosjektleder er lokal, skal også informasjon gitt til alle deltakende virksomheter og avtale med ekstern virksomhet arkiveres ved NIH.