Avklaring av ansvarsforhold for samarbeidsprosjekter

Formål

Ved samarbeidsprosjekter er det viktig at ansvarsforholdene er tydelige og avklarte for å sikre at institusjonene fører forsvarlig kontroll med forskningen. Ved samarbeidsprosjekter vil hver deltakende virksomhet måtte ivareta forskningsansvarliges plikter for den delen av prosjektet som foregår lokalt, se Oppstart av samarbeidsprosjekter.
 
Det skal kun være én prosjektleder, og prosjektleder har en særlig plikt til å informere og koordinere mellom forskningsansvarlige.
 

Tidspunkt

Ansvarsforhold bør avklares på et så tidlig tidspunkt som mulig, og bør være nedtegnet i forskningsplanen, samt i skriftlig avtale mellom partene.
 

Aktiviteter

 
Ved oppstart av samarbeidsprosjekter:
  • Samarbeidsinstitusjonene oppnevner i fellesskap prosjektleder.
    • Dersom prosjektleder har kombinert stilling kan prosjektleder ivareta begge institusjoners interesser. Dersom prosjektleder ikke har kombinert stilling, må koordinerende prosjektmedarbeider ved motsatt institusjon oppnevnes.
    • Avtale ved samarbeidsprosjekt (se mal) inngås før prosjektet meldes til REK/NSD.
 
Ved melding av samarbeidsprosjekter til REK:
  • For samarbeidsprosjekter  skal det avtales hvem som skal være forskningsansvarlig institusjon.
  • Avtale ved samarbeidsprosjekt skal vedlegges melding av forskningsprosjektet til REK.
 
Under gjennomføring av samarbeidsprosjekter:
  • Prosjektleder har plikt til å informere begge samarbeidsinstitusjonene på likverdig basis, uavhengig av hvilke ansvarsforhold som påhviler den enkelte institusjon.
  • Prosjektleder skal sørge for at forskningsdata håndteres i samsvar med oppbevaring av forskningsdata ved begge institusjoner.
 
Ved avslutning av samarbeidsprosjekter:
 

Dokumentasjon