Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

REK skal godkjenne prosjekter som omfattes av Helseforskningsloven.

 Ansvar:

  • vurdere og godkjenne at forskningsprosjekter er etisk forsvarlige og i henhold til lov og forskrift, herunder Personopplysningsloven,også utprøving av medisinsk utstyr og genforskningsprosjekter, sammen med Helsedirektoratet.
  • godkjenne forskningsbiobanker
  • godkjenne prosedyre ved eventuell destruksjon
  • klageorgan ved avslag på utlevering av biobankmateriale
  • veilede og gi råd om forskningsetiske spørsmål

Oppgaver:

  • godkjenne forskningsprosjekter, herunder behandling av personopplysninger
  • gi dispensasjon fra taushetsplikten
  • behandle klager om utlevering av biobankmateriale 
Se link til høyre om saksbehandling mm i REK.