Norsk senter for datatjenester (NSD)

NSD skal godkjenne prosjekter som behandler personopplysninger, men som ikke omfattes av Helseforskningsloven.

Ansvar:

  • personvernombud for forskningsprosjekter ved NIH som ikke faller innenfor helseforskningsloven
  • vurdere og godkjenne behandling av personopplysninger for prosjekter som ikke omfattes av Helseforskningsloven
  • informasjon og veiledning i spørsmål om forskning og personvern
  • kontrollere at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til lovverket

Oppgaver:

  • godkjenne behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt som ikke faller innenfor helseforskningsloven
  • vurdere om prosjektet er konsesjonspliktig og ev videresende søknad til Datatilsynet
  • kontrollere at behandling skjer i samsvar med godkjent søknad

SE link til høyre til NSDs sin nettside for mere informasjon.