Avvikshåndtering

Formål

Sikre at forskningsprosjekter ved NIH utføres slik at etiske, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold er ivaretatt på en god måte.
 
Både ansatte og studenter har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold ved gjennomføringen av et forskningsprosjekt.
Kritikkverdige forhold er forhold som strider mot lover, forskrifter, regelverk, interne retningslinjer, anerkjente vitenskapelige metoder og etiske normer for forskning
  • Brudd på lovregulerte forpliktelser (Helseforskningsloven, Personopplysningsloven, Forvaltningsloven, Arkivloven, Offentlighetsloven og eventuelle andre lover)
  • Brudd på NIHs interne retningslinjer, herunder Kvalitetssystem for forskning
  • Brudd på etiske standarder innenfor forskning
  • Uregelmessigheter ved innsamling, bearbeiding og fremstilling av data
  • Alvorlige sikkerhetsmessige forhold ved oppbevaring/behandling av forskningsdata (ikke avidentifiserte data, oppbevaring av koblingsnøkkel, lagring av data med manglende sikkerhet o.l.)

 

Aktiviteter

Dersom avviket omfatter vitenskapelig uredelighet, skal Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges Idrettshøgskole følges.
 
Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. Dette omfatter brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis når disse er markerte avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget.
 

For øvrige avvik gjelder:

Når avvik oppstår, bør det søkes å løses på lavest mulig nivå ved å si i fra til den det gjelder eller bruke ordinær  tjenestevei. Dersom avviket gjelder prosjektleder, kan seksjonsleder varsles. Dersom dette ikke fører frem, skal NIHs varslingssystem for HMS benyttes. I HMS-systemet fremgår det hvilke rutiner NIH følger når de håndterer en varsling.
 

Dokumentasjon

Avviksmeldinger og hva som er gjort for å lukke avvikene, lagres i henhold til NIHsavvikssystem. Behandling av vurdering av vitenskapelig uredelighet dokumenteres i samsvar med Arkivloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.