Langtidslagring hos NSD

Formål 

Sikre at forskningsdata som skal oppbevares etter prosjektavslutning lagres på en forsvarlig måte som sikrer et godt personvern. samt sikre gjenbruk av forskningsdata.
NIH har inngått avtale med NSD om arkivering av forskningsdata. Prosjekter som har mottatt midler fra NFR skal lagres hos NSD (krav fra NFR).
 

Aktivitet

  • Prosjektleder sørger for at det kun foreligger et sett med forskningsdata og at alle medarbeidere i prosjektet sletter eventuelle kopier av data
  • Dersom dataene ikke er avidentifisert skal dette gjøres
  • Prosjektleder kontakter NSD for lagring av data og oppbevaring av koblingsnøkkelen 

Dokumentasjon

  • Kopi av korrespondanse med NSD arkiveres etter gjeldende retningslinjer.
  • Kopi av eventuelt ny søknad til REK/NSD