Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Master i idrettsfysioterapi

Masterprogrammet i idrettsfysioterapi gir deg kunnskap og ferdigheter i å utføre klinisk arbeid. Du lærer om forebygging, behandling og rehabilitering av idrettskader.

Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: Bachelorutdanning i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
Søknadskode: 3101
Studieplan: Studieplan
Studiepoeng: 120
Studieplasser: 20

Rangering av søkere

Søkere med minimum ett års klinisk praksis (100 % stilling) blir foretrukket ved opptak. Dernest legges karakterer fra fysioterapiutdanningen til grunn for rangering av søkerne.

Dersom du ikke har graderte karakterer på vitnemålet ditt fra bachelorgraden i fysioterapi, vil søknaden bli vurdert individuelt.

Dette studiet har opptak annethvert år. Neste opptak er i 2017. 

Mål for studiet

Gi innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske emner knyttet til forskning innen idrettsfysioterapi.

Gi kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder, og erfaring med å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi.

Gi faglig og fagteknisk kunnskap som setter deg i stand til å utføre forskning og foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider.

Gi faglig og klinisk fordypning i idrettsfysioterapi slik at du fyller basiskravene til spesialisttittelen i idrettsfysioterapi.

Organisering og arbeidsformer

Første studieår (60 studiepoeng) gir deg innsikt i idrettsfysioterapi og vitenskapelig metode. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres i andre studieår og utgjør 40 studiepoeng.

I andre studieår skal studentene også ha tre måneder praksis ved et fysikalsk institutt (20 studiepoeng).  Studentene vil i denne perioden ha inntekt fra behandlingen av pasienter med refusjon og egenandeler etter takstplakaten, men man må selv dekke utgifter til veiledning i praksisperioden og betale vanlig leie til praksisstedet.

Studiet er preget varierte undervisnings- og arbeidsformer, med veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.En mastergrad i idrettsfysioterapi gir spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og rehabilitering.

Muligheter i arbeidslivet

En mastergrad i idrettsfysioterapi gir spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og rehabilitering.