Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Læringsplakaten

Læringsplakaten inneholder viktige prinsipper for skolens og bedriftens opplæringsvirksomhet, og den må ses i sammenheng med bestemmelsene i lov og forskrift og læreplanens generelle del.

Skolen og lærebedriften skal:
 
1. gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

2. stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 
3. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
 
4. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
 
5. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 
6. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 
7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 
8. bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 
9. sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 
10. legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 
11. legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte