Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

NIH har ansvar for at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. NIH skal sikre studentenes helse, miljø og sikkerhet ved at lover, forskrifter og interne rutiner.

Ansvar og rettigheter

Studentene har selv både ansvar og rettigheter når det gjelder gjennomføringen av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak:

  • Studenter plikter å utføre arbeidet i forbindelse med studiene i samsvar med instrukser fra seksjonen ved den/de som til enhver tid er ansvarlig for arbeidslokaler og instrumenter.
  • Studentene skal informeres om deres plikter til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, bl a til å hindre og avgrense skader og avbryte sitt arbeid når det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse.
  • Studentene plikter å følge disse retningslinjene.

Registrering av pårørende

Som student skal du føle deg trygg ved NIH, men vi kan aldri helt utelukke ulykker. Skulle du være så uheldig å havne i en ulykke i forbindelse med undervisningen, ønsker vi å kunne kontakte pårørende så raskt som mulig. For at vi skal kunne gjøre dette, må du informere oss om hvem dine pårørende er. Dette registrerer du utdanningsplanen del 1. Registreringen er frivillig.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i spørsmål som gjelder høgskolens fysiske og psykososiale læringsmiljø (jfr. Universitets- og høyskoleloven § 4-3). Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som NIH disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av NIH.

Hva skal LMU jobbe med?
  • Arbeider for studentenes sikkerhet og velferd
  • Holder høgskoleledelsen orientert om behov for tiltak for bedre læringsmiljø
  • Avgir årlig rapport til styret om sin virksomhet og forslag til tiltak