Skisse av nye NIH

Om NIH

Som vitskapleg høgskule har NIH tre kjerneoppgåver: studier, forsking og formidling. Fagprofilen er utprega tverr- og fleirfagleg og idrettsforståinga er brei. På NIH studerer vi organisert idrett, kroppsøving, dans, friluftsliv, mosjon og trening i alle former. Vi hentar perspektiv frå naturvitskap, samfunnsvitskap, humaniora og medisin.