Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Om senteret

Forskningssenter for barne og ungdomsidrett (FOBU) befinner seg på Norges idrettshøgskole og er en meningsfull bidragsyter for norsk idrett. FOBU produserer vitenskapelig basert kunnskap om viktige faktorer som påvirker livslang idrettsdeltagelse og bidrar til optimal talentutvikling i idretten.

to jenter med ball

Foto: Eirik Førde/NIF

FOBU har valgt  fire hovedområder for sin forskningsvirksomhet: Tilrettelegging, Talentutvikling, Utøverens verden og Trening og vekst.

FOBUs formål

Senterets formål er å utvikle og formidle forskningsbasert og praksisnær kunnskap om idrettsaktivitet for barn og ungdom. Kunnskapsutviklingen fokuserer på individuelle, sosiale og organisatoriske betingelser for å skape en inkluderende barne- og ungdomsidrett som fremmer læring og helhetlig prestasjonsutvikling.

Senteret involverer fire hovedsamarbeidspartnere: Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole. I tillegg samarbeider FOBU med andre vitenskaplige institusjoner og viktige aktører i norsk idrett.

Historie

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ble formelt åpnet 1. september 2008, og ledes nå av Pierre-Nicolas Lemyre. Ved oppstart hadde senteret et fokus på trening og prestasjon. Fra 2013 endret senteret sitt fokusområde mot barne og ungdomsidrett og har nå endret navn til Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Med barne- og ungdomsidrett menes organisert idrettsaktivitet i alderen 6-19 år. Arbeidet skal i perioden styrke kunnskaps-grunnlaget som har betydning for ledelse, inkludering og prestasjonsutvikling i idrett for denne aldersgruppen. Senteret har sikret sin basisbevilgning fra Kulturdepartementet frem til 2016.

Forskningssenterets forskningsprofil

Forskningsprofilen er begrunnet i prioriteringene både i statlig idrettspolitikk, NIFs målsettinger og NIHs forskningsstrategi. Basert på St.meld nr. 14 («Idrettslivet i endring») poengterer KUD at «barn og ungdom er de viktigste målgruppene i den statlige idrettspolitikken». NIFs Idrettspolitiske dokument 2011-2015 framhever «styrking av ungdomsidretten» som et overordnet mål for å skape en åpen og inkluderende idrett. NIHs strategiske plan for 2011-2015 trekker fram at NIH skal satse på forskning på «trening og prestasjonsutvikling innen bredde- og toppidrett».

Årsrapport 2014

Du kan lese et sammendrag av senterets årsrapport for 2014. Fullstendig årsrapport kan fås ved henvendelse til forskningssenteret.